Update Corona regelingen

0
466

BUSSUM – PYXIS Adviseurs, Fiscalisten en Accountants uit Bussum heeft weer een nieuwe update met betrekking tot de maatregelen tijdens deze coronacrisis.

Hier een overzicht:

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen.
Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

Herfinancieren leverancierskredieten

Winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Dit betekent dat een leverancier zich verzekert tegen het risico dat hij niet betaald wordt. Door de coronacrisis ontstaan hier problemen. Om dat te voorkomen, grijpt de overheid in en gaat de overeenkomsten van de leveranties herverzekeren, tot een bedrag van in totaal 12 miljard euro. Hiermee blijft er vertrouwen in de verschaffing van leverancierskrediet en worden bedrijven bevoorraad. Er komt een herverzekering voor het hele jaar 2020. De bedoeling is dat deze snel wordt ingevoerd om te voorkomen dat zodat kredietverleners niet hun limieten naar 0 euro zullen verlagen. De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt.

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

In onze update van 1 april jl. gaven wij aan dat u als bestuurder van een bv (of nv) een aparte ‘melding betalingsonmacht’ moest doen bij de Belastingdienst en het Bedrijfspensioenfonds, als u niet kan betalen. Dit om te voorkomen dat u als bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld.
De Belastingdienst heeft het beleid omtrent de melding betalingsonmacht op 8 april 2020 gewijzigd. U hoeft niet meer afzonderlijk een ‘melding betalingsonmacht’ in te dienen als u uitstel van betaling aanvraagt. Dit geldt zowel voor naheffingsaanslagen waarvan de termijn van twee weken voor de melding van betalingsonmacht al verstreken zijn als voor toekomstige belastingen. De Belastingdienst beoordeelt de melding betalingsonmacht en koppelt daarover apart aan u terug.

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

Het kabinet heeft de lijst van SBI-codes uitgebreid zodat veel meer ondernemers een beroep kunnen doen op de TOGS-regeling, mits u ook aan de overige voorwaarden voldoet. Bedrijven als food- en non-food winkels, markthandel, taxibedrijven, rijschoolhouders, verschillende reparatiebedrijven, verschillende groothandels, praktijken van fysiotherapeuten, verloskundigen, etc. Kijk op de website van RVO.nl (www.rvo.nl) of de SBI-code van uw inschrijving er bij staat. Vanaf uiterlijk 15 april 2020 kunt u dan een aanvraag indienen voor de eenmalige gift van 4.000 euro.

Vestigingsvereiste aangepast

Heeft u een bedrijf aan huis, bijvoorbeeld een schoonheidssalon of een rijschool, dan kwam u niet voor de eenmalige gift in aanmerking. Een voorwaarde was dat u fysiek elders een vestiging of productiemiddelen moest hebben. Dit is aangepast. Heeft u ‘omvangrijke periodieke vaste lasten’ terwijl uw onderneming op uw huisadres staat ingeschreven, dan kunt u toch een beroep doen op de eenmalige gift. Uw bedrijfsactiviteiten moeten dan wel een ‘zekere minimale omvang’ c.q. omvangrijke bedrijfsactiviteiten hebben om voor de gift in aanmerking te komen. Dit moet u met een verklaring onderbouwen. Hierdoor kunt u als manegehouder op eigen erf of een rijschoolhouder met meerder lesauto’s, toch in aanmerking komen voor de gift.

Oproep opschorten huur

Het kabinet heeft gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren, ondernemers in de detailhandel, brouwers en ondernemers in de horeca om te kijken hoe de pijn in de sector evenredig kan worden verdeeld. Voor de detailhandel hebben huurders en verhuurders van winkelruimte een brede oproep gedaan aan alle partijen om tot 20 april a.s. de huur op te schorten en de ruimte die daardoor ontstaat te gebruiken om gezamenlijk tot maatwerkoplossingen te komen.

Uitverkoop pas na 1 juli 2020

Het kabinet wil de brancheorganisaties ondersteunen om massale kortingsacties voor 1 juli a.s. tegen te gaan. Op dit moment onderzoekt het kabinet de mogelijkheden.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Het kabinet heeft besloten tijdelijk een ‘corona-module’ toe te voegen voor garantie op bankleningen aan de GO-regeling, GO-C genaamd. Het garantiepercentage van GO-C zal 80% bedragen voor grootbedrijf met een omzet vanaf 50 miljoen euro. Het zal 90% bedragen voor MKB-ondernemingen met een omzet tot 50 miljoen euro. Het totale garantieplafond voor de GO wordt verhoogd naar 10 miljard euro. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar.

Update Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

De premie voor de BMKB wordt verlaagd van 3,9% naar 2% om de financiering toegankelijker te maken voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.
Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

Als gevolg van de coronacrisis kunt u als zorgprofessional worden geconfronteerd met een (fors) lagere omzet. Toch kunt u in principe geen beroep doen op de compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS), de bijstand voor zelfstandigen (TOZO) en de tegemoetkoming loonkosten personeel (NOW). Om als zorgverlener ook ondersteuning te ontvangen kunt u als zorgaanbieder een bijdrage krijgen van de zorgverzekeraars als u inkomsten misloopt tijdens de coronacrisis.

Bent u als zorgaanbieder niet direct betrokken bij de zorg aan coronapatiënten, dan kunt u in aanmerking komen voor een maandelijkse continuïteitsbijdrage. Hierdoor krijgt u compensatie voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. De bedoeling is dat u met de bijdrage onder meer uw vaste lasten kan blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, willen op die manier u bijstaan en tevens garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu én na de coronacrisis.

De regeling voor de continuïteitsbijdrage treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart t/m in principe 30 juni 2020. De financiële steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Bepaalde groepen zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigen te komen, kunnen een vooruitbetaling aanvragen. Deze vooruitbetaling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg.

De steun op hoofdlijnen volgens de brief van Zorgverzekeraars Nederland van 5 april 2020:

– de eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is;
– de continuïteitsbijdrage wordt toegekend om gedurende deze coronacrisis de capaciteit van zorgaanbod in stand te houden, en beoogt een redelijke tegemoetkoming te geven voor gemiste dekking van doorlopende kosten;
– de hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet;
– dat percentage wordt per sector door de zorgverzekeraars vastgesteld, mede op advies van een onafhankelijke partij. Het is afhankelijk van de vaste lasten van de sector en de mate waarin de sector nog in staat is om zorg te leveren;
– onze verwachting is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed;
– de continuïteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis.

Volgens de brief is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze regeling dat de zorgaanbieder geen aanspraak maakt op relevante Rijksregelingen in het kader van de coronacrisis, behalve voor het deel omzetdaling dat mogelijk resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars.
Verdere voorwaarden voor de continuïteitsbijdrage worden momenteel uitgewerkt. Met het oog op uitvoerbaarheid van de regeling wordt bezien in hoeverre voor de uitbetaling een drempelbedrag van 250 euro per zorgverzekeraar per maand moet worden gehanteerd.

Update Noodloket – compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)

De tegemoetkoming van 4.000 euro geldt per onderneming. Heeft u een onderneming (eenmanszaak) met drie vestigingen, dan geldt toch maar eenmaal de tegemoetkoming van 4.000 euro.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW

U kunt de subsidie aanvragen bij het UWV met een formulier op hun website. Raadpleeg op de website welke gegevens u bij de hand moeten hebben voor de aanvraag. U kunt de aanvraag indienen tot 31 mei 2020.

Update Dga

Als dga kunt u tijdelijk uw dga-loon verlagen als u in liquiditeitsproblemen verkeert. Dat kan niet met terugwerkende kracht. Wel moet u eind 2020 uw loon weer terugbrengen naar het loon dat voor u gebruikelijk is.

Update Energiebelasting

Energieleveranciers krijgen uitstel van betaling van de energiebelasting (EB) en heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor de maanden april, mei en juni 2020, inclusief de btw over deze belastingen. Voorwaarde is dat de energieleveranciers de EB, ODE en btw daarover, ook niet in rekening brengen bij hun klanten. In oktober 2020 worden de EB en ODE met btw, via een aanvullende factuur alsnog in rekening gebracht en betaald door de energieleveranciers.

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Meer belastingsoorten, Administratieve versoepelingen en Ondernemers met g-rekening.

Meer belastingsoorten

Het bijzonder uitstel gold al voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting. Bijzonder uitstel kunt u nu ook aanvragen voor kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (EB/ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), accijns (minerale oliën, alcohol en tabak), verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. U kunt tot 19 juni 2020 uw uitstelverzoek indienen voor de bovengenoemde belastingsoorten. Ook voor douanerechten kunt u een uitstelverzoek indienen als u financieel in problemen bent en u deze niet kunt betalen.

Administratieve versoepelingen

Als u langer dan 3 maanden uitstel wilt, dan vervalt de eis van een zogenaamde ‘verklaring van een derde-deskundige’ als de totale belastingschuld waarvoor u uitstel aanvraagt minder is dan 20.000 euro. Dan kunt u volstaan met bewijs waaruit blijkt dat de omzetcijfers/bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald t.o.v. de voorgaande maanden. Vraagt u voor meer dan 20.000 euro belastingschuld uitstel aan voor langer dan drie maanden, dan blijft een ‘verklaring van een derde-deskundige’ bestaan. De staatssecretaris Vijlbrief van Financiën laat nog weten hoe en wat u moet laten aanleveren met de verklaring en door wie.

Ondernemers met g-rekening

Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee normaal gesproken alleen de loonheffingen en de btw aan de Belastingdienst kunnen worden betaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor ondernemers in de uitzendbranche en de bouw. Heeft u g-rekening, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken de g-rekening vrij te geven ter hoogte van het bedrag waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verleend. Zie de instructie op de website van de Belastingdienst hoe u het verzoek voor deblokkering van de g-rekening kunt doen (ga op de site naar ondernemers – coronavirus: belastingmaatregelen voor ondernemers – deblokkeren g-rekening).

Update Bijzonder uitstel van betaling van belastingen

Op de ondernemerssite van de Belastingdienst is het online formulier geplaatst ‘Verzoek bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden’. Met dit formulier kunt u automatisch in 1 keer uitstel aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. U logt in met je DigiD (ook als u een bv bent, dan de DigiD van u of een werknemer).

Zie de site van de Belastingdienst, ga naar Coronavirus – ga naar U bent ondernemer en klik aan de Update: Online bijzonder uitstel van belasting aanvragen.

Update Tegemoetkoming loonkosten personeel NOW

De zorgaanbieders komen niet in aanmerking voor de NOW-regeling. Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Als zorgaanbieder moet u hiervoor contact opnemen met de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en kunt u niet terecht bij het UWV of de Tozo-loketten.
Overigens, als zorgaanbieder kunt u misschien gebruik maken van SET, zie Stimuleringsregeling eHealth Thuis in het menu.

Bron: PYXIS