Waterschap Amstel, Gooi en Vecht kiest Huizen voor nieuwe RWZI

0
359
DCIM100MEDIADJI_0517.JPG

HUIZEN- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft donderdag 25 november besloten waar een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) gebouwd kan worden die het afvalwater van de gemeente Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren kan zuiveren. Het waterschapsbestuur heeft besloten dat de locatie van de huidige RWZI in Huizen het meest geschikt is om een nieuwe RWZI te bouwen. Hiermee worden de RWZI’s van Blaricum en Huizen samengevoegd en kan energie, kosten en ruimte worden bespaard.

De RWZI´s van Huizen en Blaricum zuiveren het afvalwater van Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Beide RWZI´s zijn toe aan groot onderhoud of vernieuwing. Uit onderzoek blijkt dat het duurzamer en voordeliger is om één nieuwe RWZI te bouwen in plaats van twee RWZI’s te renoveren of nieuw te bouwen. Met een nieuwe RWZI kan het afvalwater nog beter gezuiverd worden. Ook is het mogelijk om innovatie toe te passen zoals het hergebruik van reststoffen, van warmte en van gezuiverd afvalwater.

Het samenvoegen van de RWZI’s past binnen de ambitie van het waterschap om te streven naar een kleiner aantal goed functionerende zuiveringen voorzien van de modernste technieken. Het waterschap heeft daarom afgelopen jaar, in samenwerking met de gemeenten, onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie voor een nieuwe RWZI.

Huizen meest geschikt

Doorslaggevend voor het besluit zijn het effect op de waterkwaliteit van de omliggende wateren, het verkleinen van het risico op wateroverlast bij de Gooyergracht in Blaricum en het huidige bestemmingsplan voor de locatie Huizen dat ruimte biedt voor een nieuwe gecombineerde zuivering:

De waterkwaliteit van zowel het Eemmeer als het Gooimeer staat onder druk. Een RWZI haalt een groot deel van de afvalstoffen uit het afvalwater, maar niet alles. Door samen te voegen op de locatie Huizen zal in de toekomst het Eemmeer worden ontzien waardoor hier een verbetering van de waterkwaliteit ontstaat. Bovendien heeft situering van de nieuwe RWZI in Huizen nauwelijks tot geen effect op de huidige waterkwaliteit van het Gooimeer, omdat deze stroomafwaarts gelegen is.
Door klimaatverandering wordt de kans op piekbuien en daarmee wateroverlast groter. Als de RWZI in Blaricum meer gezuiverd afvalwater zou gaan lozen op de Gooyergracht, dan stijgt het waterniveau en zou daarmee ook de kans op wateroverlast rond de Gooyergracht verder toenemen.
Het bestemmingsplan van de locatie Huizen biedt voldoende ruimte om samenvoeging mogelijk te maken. Voor de locatie Blaricum zou een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn.

Onderzoek

In de aanloop naar dit besluit heeft het waterschap participatiebijeenkomsten gehouden met omwonenden. Daaruit kwam naar voren dat omwonenden zorgen hebben over geur, geluid en transport. Het waterschap neemt deze zorgen serieus en bekijkt hoe die weggenomen of verlicht kunnen worden. Geur en geluid die een RWZI mag verspreiden zijn gebonden aan milieuregels en deze regels zorgen ervoor dat effecten op de omgeving beperkt zijn. Omdat met de bouw van een nieuwe RWZI ook betere technieken toegepast kunnen worden is de verwachting dat de toekomstige RWZI minder geur- en geluidsoverlast zal geven dan de huidige.

Bewoners in Huizen geven aan overlast van auto- en vrachtverkeer in en rond de IJsselmeerstraat te ervaren. Dit gaat om verkeer van de RWZI, andere bedrijven, bewoners en recreanten. Bewoners maken zich zorgen over een toename van vrachtverkeer als gevolg van een nieuwe RWZI. Het waterschap onderzoekt mogelijkheden om hinder voor de bewoners van vrachtverkeer van en naar de RWZI te beperken.

In Blaricum is nog niet bekend wat de invulling van de vrijkomende ruimte wordt als de zuivering op deze plek zal verdwijnen. Wat uiteindelijk gebeurt met die ruimte is mede afhankelijk van wensen van gemeente en inwoners. De in 2022/2023 op te stellen Omgevingsvisie zal hiervoor richtinggevend zijn.

Wat gebeurt er?

Nu het besluit door het algemeen bestuur is genomen werkt het waterschap uit aan welke eisen de RWZI precies moet voldoen, zoals de aansluiting op de omgeving en Kustvisie, welk ontwerp het beste past, waar de persleiding het beste kan worden gelegd. En de benodigde procedures voor vergunningen en aanbesteding worden gestart. De samenwerking met de gemeenten, andere overheden, belanghebbenden en het gesprek met bewoners worden voortgezet.

Als de bouwplannen voor de nieuwe zuivering zijn uitgewerkt, dan volgt in 2024 besluitvorming over de bouw op de gekozen locatie.