Verkiezingen 2021: Dit heeft de politiek in petto voor zzp’ers

0
387

GOOI – Woensdag 17 maart is het zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Je hebt inmiddels je stempas in huis, maar weet je ook al wat je ermee gaat doen? Hoe denken de zittende partijen over zzp-zaken als schijnzelfstandigheid, uurtarief, arbeidsongeschiktheidsverzekering en het coronabeleid? Dit zeggen de VVD, PVV, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, SGP en FVD over zzp’ers.

Belasting op vermogen in plaats van belasting op arbeid. Het terugdringen van het aantal schijnzelfstandigen in Nederland om te voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten. Een verplicht minimumtarief voor zzp’ers en pensioensopbouw en arbeidsongeschiktheid al dan niet verplichten. Hoe denken de partijen over deze onderwerpen? Lees meer over deze en andere punten zodat jij kunt bepalen op wie jij 17 maart stemt.

Belastingen

Lasten voor ondernemers verlagen door bijvoorbeeld databelasting en belasting op vermogen in plaats van op werk. Dit zeggen de zittende partijen over belastingen voor zzp’ers:

VVD
De belastingwetgeving vereenvoudigen en moderniseren. Door (nieuwe vormen van) kapitaal in de digitale economie, zoals data, te belasten en bedrijfswinsten te belasten kunnen de lasten voor onder andere ondernemers omlaag.

CDA
De belastingdruk op arbeid wordt minder afhankelijk van de contractvorm waarin het werk wordt verricht. Dat is een herwaardering van het vaste contract ten opzichte van tijdelijke opdrachtovereenkomsten. Verstandig arbeidsmarktbeleid vraagt om het beperken van de fiscale voordelen voor zzp’ers. De onbedoelde negatieve gevolgen hiervan, voor onder meer het micro- en kleinbedrijf, moet een minister voor ondernemerschap goed begeleiden.

D66
De belasting op werk en inkomen verlagen en belasting op vermogen, vervuiling en grondstoffen verhogen.

GroenLinks
De arbeidskorting en zelfstandigenaftrek omvormen tot 1 korting die voor alle werkenden gelijk is.

SP
De lasten op arbeid voor iedereen tot en met een modaal inkomen verlagen.

PvdA
De verschillen tussen werknemers en zelfstandigen af laten nemen, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Opdrachtgevers van zelfstandigen gaan betalen voor de zekerheid van alle werkenden.
De belastingdruk verschuiven van arbeid naar kapitaal.

ChristenUnie
Fiscale voordelen voor zelfstandigen afbouwen. Uitgangspunt is dat fiscale voordelen of lasten geen reden mogen zijn om mensen in te huren in plaats van in dienst te nemen.

Partij voor de Dieren
Het laagste tarief van de inkomstenbelasting wordt verlaagd en het hoogste tarief verhoogd naar 60%.

50PLUS
Het belastingstelsel wordt drastisch vereenvoudigd.

DENK
Herinvoering van het vierschijvenstelsel in de inkomstenbelasting om inkomensherverdeling te bewerkstelligen.

SGP
De fiscale behandeling van zzp’ers moet beter aansluiten op hun positie op de arbeidsmarkt. Enerzijds moeten zij de middelen en de ruimte hebben om hun sociale zekerheid op een goede manier vorm te geven. Anderzijds moet voorkomen worden dat er een oneigenlijke aantrekkingskracht van het zelfstandig ondernemerschap ontstaat door fiscale prikkels. Een fiscale aftrek moet wel blijven bestaan, met name voor ondernemers in de startfase.

FVD
Flexibilisering van de arbeidsmarkt door de heffingskorting voor zzp’ers te behouden en fiscale regelgeving voor zzp’ers te vereenvoudigen met een hogere belastingvrije voet.

De PVV benoemt in haar verkiezingsprogramma’s belastingen voor zzp’ers niet.

Schijnzelfstandigheid

Je bent schijnzelfstandig als je een opdracht aanneemt als zzp’er, maar eigenlijk in loondienst werkt. Als schijnzelfstandige ben je goedkoop voor je opdrachtgever, omdat deze voor jou geen premies betaalt. Daarnaast heb je geen ontslagbescherming, waardoor je makkelijker op straat kunt komen te staan zonder financieel vangnet. Bijna alle partijen zijn het erover eens, er moet een einde komen aan schijnzelfstandigheid.

VVD
Er komt voor zzp’ers een eigen rechtspositie in het Burgerlijk Wetboek, waardoor de beoordeling of iemand een echte zzp’er is objectiever en voorspelbaarder is.
Werkgevers die mensen onterecht inhuren als zzp’er om premies te ontwijken, krijgen een boete van de Belastingdienst. Deze werkgevers zijn daarnaast verplicht schijn-zzp’ers in dienst te nemen.

CDA
Constructies rond schijnzelfstandigheid aanpakken en meer duidelijkheid over de rechtspositie van zzp’ers.

D66
Grote verschillen tussen arbeidsrelaties leiden tot schijnzelfstandigheid of oneerlijke concurrentie. De verschillen in fiscaliteit en sociale zekerheid tussen deze verschillende vormen van werk moeten verkleind worden om niet de kosten, maar de aard van het werk bepalend te laten zijn voor de vorm van de arbeidsrelatie.

GroenLinks
Schijnzelfstandigheid onmogelijk maken door onder andere de premie voor werkgevers op tijdelijke contracten te verhogen en alle werkenden gelijk voor de belasting te behandelen. Daarnaast komt er een zelfstandigencontract voor zzp’ers. Dit contract is duidelijk te onderscheiden van andere contractvormen en er wordt gehandhaafd op gebruik.

SP
Voorkomen dat mensen gedwongen als zelfstandige aan de slag moeten, zoals in de bouw, de zorg of de platformeconomie.

PvdA
Een werkgever mag alleen zzp’ers inhuren voor werk dat geen onderdeel van de organisatie is, niet behoort tot de gewone werkzaamheden van de werkgever en waarvoor bijzondere kennis nodig is.

ChristenUnie
Om misbruik en schijnzelfstandigheid tegen te gaan het uitgangspunt ‘werknemer, tenzij’ hanteren. Er komt duidelijk onderscheid tussen zelfstandigen, werknemers met een contract en werknemers op uitzendbasis. Heldere, begrijpelijke en handhaafbare scheidslijnen moeten voor dit onderscheid zorgen.

Partij voor de Dieren
Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan en medewerkers worden niet gedwongen zzp’ers te worden. Van de verschillende arbeidscontracten blijven het vaste en tijdelijke contract voor het reguliere werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen en het zelfstandigencontract voor zzp’ers over.

SGP
Echte zzp’ers moeten de ruimte krijgen. Schijnzelfstandigheid moet tegengegaan worden.

FVD
De Wet DBA heeft ervoor gezorgd dat veel zzp’ers zonder werk zitten. De dreiging van boetes en naheffingen heeft opdrachtgevers massaal afgeschrikt om met zzp’ers in zee te gaan. De wet DBA moet afgeschaft worden en een overzichtelijke en effectieve regeling, vergelijkbaar met de VAR, moet terugkomen.

De PVV, 50PLUS en DENK benoemen in hun verkiezingsprogramma’s schijnzelfstandigheid niet.

Minimumtarief

Door politici wordt al jaren over een minimumtarief voor zzp’ers gesproken. Zo’n wettelijk minimum is er echter nog niet. Dit zeggen de zittende partijen over een minimumtarief voor zzp’ers:

VVD
Minimale eisen voor zzp’ers: iemand beslist zelf over het aannemen of weigeren van opdrachten en kan zijn eigen tarieven vaststellen.

GroenLinks
Zelfstandigen krijgen recht op een fatsoenlijk minimumtarief.

PvdA
Er komt een einde aan onderbetaling van zzp’ers. De mededingingswet wordt aangepast, zodat zelfstandigen collectief kunnen onderhandelen over hun tarieven. Er worden (sectorale) minimumtarieven afgesproken die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten voor een werknemer.

ChristenUnie
Om oneigenlijke concurrentie te voorkomen moet het mogelijk worden in cao’s afspraken te maken over minimumtarieven voor zzp’ers.

De PVV, CDA, D66, SP, Partij voor de Dieren, 50PLUS, DENK, SGP en FVD benoemen in hun verkiezingsprogramma’s de tarieven voor zelfstandigen niet.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Verschillende partijen willen dat alle zzp’ers zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het kabinet heeft sociale partners gevraagd om voor de zomer van 2021 met een voorstel te komen voor deze verzekeringsplicht. Niet iedereen is het eens met deze verplichting. Dit zeggen de partijen over deze verzekeringsplicht:

VVD
Een betaalbare, verplichte basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen. Door deze verzekering op basisniveau in te richten en collectief te organiseren, blijft de premie laag.

PVV
Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren voor arbeidsongeschiktheid en pensioen.

CDA
Voor alle werkenden komt er een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid.

D66
Arbeidsongeschiktheid is een risico dat iedereen kan overkomen. Daarom komt er een betaalbaar collectieve arbeidsongeschiktheidszekering waaraan alle werkenden deelnemen.

GroenLinks
Er komt een collectieve basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. Zelfstandigen kunnen zich daar bovenop vrijwillig bijverzekeren bij dezelfde publieke instantie die de basisvoorziening verstrekt.

SP
Sociale zekerheid voor zzp’ers verbeteren, onder meer door recht op een collectieve verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

PvdA
Alle werkenden bouwen verplicht pensioen en bescherming tegen arbeidsongeschiktheid op vanaf hun eerste werkdag. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen daaraan mee, zodat ook zzp’ers op sociale bescherming kunnen rekenen bij tegenslagen en voor de oude dag.

ChristenUnie
Er komt een verplichte, betaalbare publieke basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, dus ook voor zzp’ers.

Partij voor de Dieren
Zzp’ers krijgen toegang tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheidsverzekering.

DENK
Een betaalbare en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.

SGP
Zzp’ers dienen niet verplicht te worden tot het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering als zij gegarandeerd de verantwoordelijkheid nemen om zelf andere, passende maatregelen voor dit risico te treffen.

FVD
Zelfstandigen niet dwingen aan verplichte verzekeringen deel te nemen. Keuzevrijheid staat centraal.

50PLUS benoemt in zijn verkiezingsprogramma een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers niet.

Pensioen

Na 10 jaar overleg tussen politiek, werkgevers en werknemers ligt er nu een pensioenakkoord. In dit akkoord wordt niet gesproken over een verplicht pensioen voor zzp’ers, maar het geeft je wel de mogelijkheid je net als werknemers vrijwillig bij een pensioenfonds aan te sluiten. Dit zeggen de partijen over zzp’ers en pensioen:

VVD
Zzp’ers krijgen meer mogelijkheden vrijwillig een fiscaalvriendelijk pensioen op te bouwen, zowel via pensioenfondsen als via individuele (verzekerings)producten. Zelfstandigen krijgen hierbij de mogelijkheid tussentijds een deel van hun pensioen op te nemen voor scholing.

PVV
Zzp’ers betaalbaar vrijwillig verzekeren voor hun pensioen.

CDA
Voor zelfstandigen wordt het eenvoudiger en vooral vanzelfsprekender om een pensioen op te bouwen.

D66
Het blijft voor zzp’ers een vrijwillige keuze om pensioen te sparen via een fonds. Veel zzp’ers regelen hun pensioen liever zelf. Je kunt als zzp’er bijvoorbeeld via je eigen huis sparen, het geld opzijzetten, via een verzekeraar pensioen opbouwen of beleggen. Er zijn ook zzp’ers die geen pensioen sparen. Dat blijft mogelijk. Er komt een onderzoek om te kijken hoe het voor zzp’ers aantrekkelijker gemaakt kan worden om vrijwillig bij een pensioenfonds aan te sluiten.

GroenLinks
Iedereen die werkt, moet zeker zijn van een goed pensioen. Daarom gaan werkgevers en opdrachtgevers pensioenpremie betalen voor iedereen die voor ze aan het werk is, ook voor uitzendkrachten en zzp’ers.

SP
Sociale zekerheid voor zzp’ers verbeteren, onder meer door recht op een goed pensioen.

PvdA
Iedereen die werkt krijgt steun bij pech en een fatsoenlijk pensioen. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen mee, zodat ook zzp’ers op sociale bescherming kunnen rekenen bij tegenslag en voor de oude dag.

ChristenUnie
Zzp’ers krijgen het recht pensioen op te bouwen bij een pensioenfonds.

Partij voor de Dieren
Het wordt voor zzp’ers eenvoudiger om vrijwillig te sparen voor pensioen. Zij krijgen toegang tot een (collectieve) pensioenverzekering.

SGP
Zzp’ers houden keuzevrijheid in het pensioenstelsel. Verplichte pensioenopbouw via pensioenfondsen is onwenselijk. Zzp’ers moeten de ruimte krijgen om hun oudedagsvoorziening in te vullen via bijvoorbeeld een fonds, een eigen woning of via investeringen in de eigen onderneming. Zzp’ers die wel willen intekenen op een collectieve regeling moeten daarvoor de ruimte krijgen.

FVD
Zzp’ers niet dwingen om aan een verplichte pensioenverzekeringen deel te nemen.

50PLUS en DENK benoemen een pensioen voor zzp’ers in hun verkiezingsprogramma niet.

Corona

Van de huidige maatregelen handhaven en uitbreiden tot het 100 procent vergoeden van de kosten door sluiting vanwege corona. Dit is hoe de partijen zzp’ers willen helpen tijdens en na de coronacrisis:

VVD
Steun aan ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis door onder andere te zorgen voor steunpakketten, steunmaatregelen en fiscale maatregelen zolang de crisis duurt. Na de crisis krijgen ondernemers waar mogelijk hulp met hun schulden en het verrekenen van verliezen, zodat zij hun bedrijf weer op kunnen pakken en de economie weer snel opstart.

PVV
Zolang de coronacrisis duurt moeten ondernemers en werknemers financieel worden geholpen. Bij 100 procent sluiten, 100 procent vergoeding voor de kosten.

CDA
Van de sterkste schouders na de coronacrisis meer vragen in de vorm van een tijdelijk extra toptarief in de inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens.

D66
Een begrotingstekort is de komende jaren acceptabel, omdat daarmee de economie ondersteund wordt na de klap die het coronavirus aan de economie toebrengt.

GroenLinks
Zolang de coronacrisis duurt hebben mensen die hun werk verliezen recht op een crisisinkomen. Zzp’ers die geen recht hebben op een werkloosheidsuitkering krijgen 1.050 euro per maand.

PvdA
Een coronareddingsfonds met miljarden aan noodzakelijke investeringen om zoveel mogelijk banen te redden en de economie eerlijker en duurzamer te maken. Er komt sectorspecifieke steun en coronaschulden worden versneld gesaneerd en het kwijtscheldingsbeleid voor schulden aan de overheid wordt verruimd.

Partij voor de Dieren
Tenminste de helft van de coronasteunfondsen wordt aan investeringen uitgegeven die ten dienste staan van natuur, milieu, klimaat en duurzame, groene werkgelegenheid.

DENK
De regering moet blijven inzetten op steunpakketten om bedrijven en mensen die onder de coronacrisis lijden tegemoet te komen. De steunpakketten moeten worden uitgebreid.

SGP
Door de coronacrisis zaten veel zelfstandigen plotseling zonder inkomen en zonder reserves, waardoor de overheid met omvangrijke maatregelen te hulp moest schieten. Zelfstandigen zonder personeel moeten bewust gemaakt worden van de lusten en de lasten van het zzp-schap. Een zzp’er krijgt niet alleen ruimte om te ondernemen, hij of zij krijgt ook te maken met het risico op arbeidsongeschiktheid of inkomensterugval.

De SP, ChristenUnie, 50PLUS en FVD benoemen in hun verkiezingsprogramma de corona-aanpak in relatie tot zzp’ers niet.

Overige

Meer hypotheekmogelijkheden voor zzp’ers, meer zeggenschap over je openingstijden en een sneller betaling door overheden. Dit zijn de overige zzp-gerelateerde onderwerpen die in de verkiezingsprogramma’s aan bod komen:

VVD
Voor zzp’ers komen er meer mogelijkheden om via arbeidsmarktscans een hypotheek te krijgen. Ondernemers krijgen meer zeggenschap over hun eigen openingstijden door de huidige Winkeltijdenwet in te trekken en deze te moderniseren. En zzp’ers krijgen een eigen positie in de Sociaal-Economische Raad (SER), zodat zelfstandigen mee kunnen praten over beleid dat hen direct raakt.

CDA
De wettelijke betalingstermijn van overheden en grote bedrijven aan zzp’ers verlagen van 60 naar 30 dagen.

D66
10 weken partnerverlof bij geboorte, ook voor zelfstandig ondernemers. Waarbij het UWV tenminste 100 procent van het minimumloon doorbetaalt. Daarnaast komen er meer mogelijkheden voor collectieve onderhandelingen voor zelfstandig ondernemers, zodat zij tegenwicht kunnen bieden aan de marktmacht van opdrachtgevers.

SP
Er komt een wettelijk maximum voor de inhuur van externen bij overheden en alle andere bedrijven en organisaties die publieke diensten uitvoeren.

ChristenUnie
Snelle betaling door overheden. Zij moeten minimaal 90 procent van de openstaande facturen binnen 30 dagen betalen.

DENK
Snijden in de regeldruk voor ondernemers.

SGP
Vrachtverkeer op zondag en nationale feestdagen moet, net als in diverse andere Europese landen het geval is, worden verboden. Dit is ook van belang vanwege bescherming van de vrije rijders, waaronder zzp’ers.

De PVV, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, 50PLUS en FVD benoemen in hun verkiezingsprogramma’s verder geen zzp-specifieke onderwerpen.

Bron: KVK