Veel transport & logistiek personeel gezocht Gooi & Vechtstreek

0
987
Gooi- Het UWV verstrekte eind maart in de arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek 2.793 WW-uitkeringen. Dat waren 52 uitkeringen minder dan een maand geleden, een daling van 1,8%. Vergeleken met een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen fors lager (-33%). Ook het aantal WW’ers met een beroep in de transport & logistiek is verder afgenomen. Het aantal vacatures in deze sector is tegelijkertijd fors gegroeid (+91%). Hierdoor zijn er voor werkzoekenden goede kansen om in de transport & logistiek een baan te vinden. De verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de transport & logistiek is momenteel ‘krap’ te noemen. Aanvullend ziet het ernaar uit dat er voorlopig geen verandering komt in de aanhoudende economische groei. Het tekort aan personeel wordt in de transport & logistiek sector mede veroorzaakt door ontgroening (minder jongeren) en vergrijzing (meer ouderen).

Aantal WW-uitkeringen in maart nauwelijks gewijzigd

Eind maart verstrekte UWV in de regio Gooi en Vechtstreek 2.793 WW-uitkeringen.. Dat is een afname met 1,8% (-52) WW-uitkeringen ten opzichte van februari dit jaar. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er 1.377 uitkeringen minder (-33%). Er zijn ook minder uitkeringen dan in februari 2020, vlak voor de start van de coronacrisis (-24%). Dat geldt voor de meeste sectoren. Het WW-percentage bleef gelijk en kwam wederom uit op 2,2% van de regionale beroepsbevolking. Ook het landelijk WW-percentage bleef gelijk en kwam de afgelopen maand uit op 2,0% van de Nederlandse beroepsbevolking. Door een hoog aantal vacatures en een laag aantal kortdurende werklozen nam in het vierde kwartaal van 2021 de spanning op de arbeidsmarkt verder toe. De arbeidsmarkt is in het vierde kwartaal van vorig jaar krapper dan voor de coronacrisis..

Geen sector breed herstel in transport & logistiek

Tijdens de coronacrisis en gedurende het herstel na de coronacrisis lieten de deelsectoren in de transport & logistiek een verschillend beeld zien. In het personenvervoer (ov, taxi’s en touringcars) en de luchtvaart kromp het aantal werknemersbanen in 2020. In 2021 daalde het aantal werknemersbanen bij deze deelsectoren landelijk verder met respectievelijk -2% en -11%. Bij het goederenvervoer en de logistieke diensten nam het aantal banen in 2021 landelijk wel toe, namelijk met respectievelijk 5% en 3%. Bij de post- en koerierdiensten bleef de werkgelegenheid in 2021 gelijk. Onzeker is in welke mate de huidige hoge brandstofprijzen het verdere herstel van de sector gaan beïnvloeden.

Goede kansen op werk voor vrachtwagenchauffeurs en postbezorgers

Het aantal werkzoekenden met een beroep in de transport & logistiek daalde in de regio Gooi en Vechtstreek tussen december 2020 en 2021 met 29,2% (tegenover -31,5% voor alle beroepen). Bij de post- en koeriersdiensten is in 2020 al sprake van een gestage daling in het aantal WW’ers. Veel van de stijgende online aankopen werden door koeriers naar consumenten vervoerd, waardoor de vraag naar koeriers toen toenam. Bij de logistieke diensten, het goederen- en personenvervoer zette de daling pas in 2021 in. In 2021 nam in de regio Gooi en Vechtstreek het aantal openstaande vacatures voor beroepen binnen de transport & logistiek met 91% (+109 vacatures) fors toe. Het gevolg is dat de spanning op de arbeidsmarkt voor transport en logistieke beroepen is toegenomen. In het eerste kwartaal van 2022 ervaart landelijk bijna 30% van de ondernemers in deze sector personeelstekorten. Beroepen met voldoende tot goede kansen op de arbeidsmarkt in de regio Gooi en Vechtstreek zijn o.a. bestel- en vrachtwagenchauffeur, postbezorgers en postsorteerders.

Initiatieven transport & logistiek

Net als in de omliggende arbeidsmarktregio’s zijn er diverse (om)scholingstrajecten voor zij-instromers  beschikbaar in de regio Gooi en Vechtstreek. In januari 2022 is de allereerste Pouw Academy klas in de regio gestart waarin kandidaten worden opgeleid tot buschauffeur openbaar vervoer en touringcarvervoer. Het scholingstraject voor de rijopleiding D bestaat uit theoretische onderdelen en praktijklessen. ProRail zoekt kandidaten die via een leerwerktraject uiteindelijk instromen in de functie van treinverkeersleider. Via een betaalde opleiding van 9 maanden leren zij om al het treinverkeer over het drukste spoornetwerk van Europa veilig en soepel te laten verlopen. Voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben Randstad Boost en UWV in de regio Gooi en Vechtstreek een samenwerking lopen voor een opleidingstraject buschauffeur openbaar vervoer van 3-4 maanden. Kandidaten met een WW, Participatiewet (WWB), WAJONG of WIA/WGA-uitkering kunnen via deze weg hun rijbewijs D behalen.

Het gaat hier om een project ten behoeve van de landelijke vervangingsvraag ten gevolge van vergrijzing van het bestand van buschauffeurs. Verder zijn er bij WMO-taxi, die werkt in de besloten personen- en leerlingenvervoer voor de regio, ook mogelijkheden. Frank Boekschoten, adviseur werkgeversdiensten bij het Werkgeversservicepunt (WSP) regio Gooi en Vechtsteek: ‘De interesse van werkzoekenden in de regio Gooi en Vechtstreek om zich om te laten scholen en te gaan werken binnen de sector transport & logistiek lijkt vooralsnog vrij beperkt. Door inzet van het scholingsbudget via UWV (b.v. STAP), regiogemeenten en via de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) hebben werkzoekenden uit de regio óók in deze sector op dit moment volop kansen op werk.’

Voor wie een opleiding overweegt in de transport & logistiek, of voor wie wil overstappen vanuit een ander beroep, er is meer informatie te vinden in de recent door UWV uitgebrachte Barometer Transport en Logistiek. Ook het Leerwerkloket Gooi en Vechtstreek kan informatie verstrekken en de weg wijzen.

Foto: aangeleverd UWV