PYXIS Corona update

0
496

BUSSUM – De Corona-pandemie raakt het Nederlandse (bedrijfs)leven in volle omvang en op ingrijpende wijze. De verschillende maatregelen die getroffen zijn laten een ongekende (financiële) impact zien. Bij PYXIS Adviseurs, Fiscalisten en Accountants merken ze dat veel van hun relaties met vragen zitten.

De maatregelingen en aanpassingen volgen elkaar in zeer snel tempo op. Om hun relaties zo goed mogelijk te kunnen blijven informeren over de maatregelen en ontwikkelingen blijft PYXIS met haar relaties, daar waar nodig, in contact. Zij worden dagelijks geïnformeerd door Beroepsorganisaties, het Ministerie, en bevriende /samenwerkende collega kantoren zodat zij kennis en ervaringen kunnen delen daar waar nodig is.

Belangrijk

Om geheel up-to-date te blijven verwijst PYXIS naar de website www.coronaregelingen.nl. De samenwerkende beroepsorganisaties alsmede een groep adviseurs (uit de financiële- en marketingsector) zetten zich belangeloos in om actueel informatie helder op een rij te zetten, zonder winstoogmerk en zonder bijbedoelingen. Zij adviseren om deze website goed in de gaten te houden

Liquiditeit

In hun praktijk merkt PYXIS dat momenteel met name vragen bestaan over de liquiditeitsmaatregelen die het kabinet inmiddels getroffen heeft en de impact van de Coronacrisis op de eigen liquiditeitspositie van relaties.

Afgelopen week heeft KPMG Meijburg & Co een algemene notitie opgesteld waarin onder andere nader wordt ingegaan op de mogelijkheden om de cashpositie te waarborgen en /of risico’s te beperken in deze economische uitdagende tijden. Hier de bijlage. https://mcusercontent.com/de2117c500ecdc9f88eec5957/files/e5fd8b05-71cf-4709-8657-60abe72ca1c2/Cash_is_key.pdf

Verschillend

De verschillende banken/geldverstrekkers hebben allemaal een eigen manier ontwikkeld om de klanten tegemoet te komen. Een van de redenen dat geldverstrekkers individuele hulpplannen maken, is dat zij (in normale tijden) onderling geen afspraken mogen maken op grond van de Mededingingswet. Die wet probeert oneerlijke concurrentie te voorkomen.

CEO van ABN AMRO Kees van Dijkhuizen presenteerde op 19 maart als eerste bank een plan waarin de bank de hypotheekklant te hulp schiet. Klanten bij ABN AMRO of dochterbanken hoeven drie maanden geen rente en aflossing op de hypotheek te betalen wanneer zij door het coronavirus in betalingsproblemen komen. Na afloop van deze drie maanden moet de achterstand dan in termijnen worden ingehaald. Een voorwaarde hierbij is dat de betalingsproblemen na 1 maart 2020 ontstaan zijn als gevolg van het virus.

Hoewel van Dijkhuizen aangeeft dat de maatregel vooral bedoeld is voor ondernemers (omdat de financiële gevolgen voor deze groep over het algemeen het eerst voelbaar zijn) mogen ook klanten in loondienst van deze maatregel gebruikmaken. Klanten kunnen zich melden bij hun bank.

Ook andere geldverstrekkers bieden oplossingen aan om hun klant te helpen. De oplossingen die zij aanbieden, variëren van het tijdelijk uitstellen van rentebetaling, uitstellen van zowel rente als aflossing, tot het aanbieden van tijdelijk lagere maandlasten in het algemeen. De meeste geldverstrekkers hanteren hierbij een periode van uitstel van betaling van hypotheeklasten tussen de één en drie maanden. Ook hier geldt dat een klant contact op kan nemen met zijn eigen geldverstrekker en daar individueel afspraken kan maken.

Aanvraag

Het team van PYXIS dat zich bezig houdt met het aanvragen van (overbruggings) financieringen heeft de afgelopen twee weken met verschillende geldverstrekkers, waaronder ook de regulier bankiers, veelvuldig overleg gehad omtrent de voorwaarden, de te aan te leveren bescheiden, de doorloopsnelheid van aanvragen alsmede om vooraf een (voorzichtige) inschatting te kunnen maken omtrent de haalbaarheid van een (overbruggings) financiering.

Hun interne aanspreekpunten zijn de heer Jeroen Duivis AA CPA en mevrouw M. Duurland AA CPA. Indien u naar de toekomst van uw onderneming kijkt en wellicht ondersteuning nodig heeft van een geldverstrekker/bankier in de vorm van een (overbruggings) financiering of een uitbreiding van uw rekening-courant faciliteit adviseert PYXIS u om eerst met een van hun adviseurs contact te leggen om voorgaande bespreekbaar te maken.

LET OP !!

Vanaf 2013 geldt de regel dat hypothecaire geldleningen die vanaf die datum worden afgesloten, ten minste annuïtair en in maximaal 360 maanden moeten worden afgelost, wil de rente aftrekbaar zijn. Heeft een klant in een jaar onvoldoende afgelost, dan heeft hij een betalingsachterstand. Een klant moet een betalingsachterstand in het volgende jaar inhalen om de hypotheekrente te mogen blijven aftrekken.

Bij een betalingsachterstand door een onbedoelde fout in de betaling of berekening van de aflossing moet de fout voor het derde jaar volgend op de betalingsachterstand worden ingelopen. Bij PYXIS hebben ze inmiddels begrepen dat verschillende banken in overleg zijn met de minister van Financiën over de financiële en tevens de fiscale consequenties van het opschorten van de aflossing als gevolg van de coronacrisis. Een beslissing hierover is nog niet genomen.

Tegemoetkoming

Er zijn door de overheid verschillende steunmaatregelen en tegemoetkomingen aangekondigd. Helaas (maar ook begrijpelijk) zijn de details van al deze regelingen nog niet exact bekend. Individueel kunt u al een inschatting maken voor welke steunmaatregel dan wel tegemoetkoming u in aanmerking kunt komen. Aanvragen kunt u doen, en moet u ook zelf doen, bij o.a. RVO, UWV, de gemeente waar u staat ingeschreven (en meestal ook woonachtig bent).

De aanvragen, ongeacht bij welk loket, worden allemaal zo spoedig als mogelijk in behandeling genomen en hier zal u terugkoppeling over krijgen. PYXIS kan u ondersteunen met vragen vanuit uw financiële positie. Dit is per ondernemer, per individu maatwerk.

Ook voor wat betreft alle fiscale maatregelen kunnen zij meedelen dat hun relatiebeheerders dit per relatie bekijken en waar nodig met de relatie hier overleg over voert. PYXIS attendeert alle relaties er wel op dat uitstel geen afstel is en wees voorzichtig dat er geen fiscale (ofwel financiële) stuwmeren gaan ontstaan. Dus schroom niet om met hen contact op te nemen.

Voor wat betreft de toekomstige updates houdt PYXIS u, daar waar nodig en noodzakelijk, uiteraard op de hoogte. Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact op met uw relatiebeheerder via het algemene nummer 035 -799 35 00 of stuur een mailbericht.