Belastingmaatregelen in coronatijd

0
434

GOOI – De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo uw financiële lasten tijdens de coronaperiode.

Betalingsuitstel

Voor wie is deze regeling?

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking.

Wat houdt de regeling in?

Bij de Belastingdienst kunt u eenvoudig 3 maanden bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. De versoepeling geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. U kunt betalingsuitstel vragen voor aanslagen:
– Inkomstenbelasting
– Zorgverzekeringswet
– Vennootschapsbelasting
– Loonheffingen
– Omzetbelasting (btw)
– Kansspelbelasting
– Accijns
– Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
– Assurantiebelasting
– Verhuurderheffing
– Energiebelasting en andere milieubelastingen

Wat zijn de voorwaarden?

U kunt pas uitstel aanvragen nadat u een (naheffings-)aanslag hebt ontvangen. Doe dus op tijd aangifte. Uitstel aanvragen kan zodra u uw aangifte heeft gekregen. Als de Belastingdienst het aanvraagformulier binnen heeft, wordt de invordering direct met 3 maanden stilgelegd. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op moment van aanvraag, maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen. Het uitstel geldt niet voor sociale premies.

Hoe doe ik een aanvraag?

Uitstel aanvragen is binnen de versoepelde regeling eenvoudiger. Nadat u een (naheffings-)aanslag heeft ontvangen vraagt u via 1 online formulier in een keer uitstel aan voor het betalen van aanslagen voor de inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) Voor de overige belastingen geeft u per belasting apart aan dat u uitstel van betaling wilt.

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD. Dit wordt verder niet gebruikt. In het formulier geeft u de gegevens van het bedrijf op.

Heeft u een vof of maatschap? Uw aanvraag voor de onderneming geldt niet voor de aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet voor de vennoten of maten. Dien voor iedere vennoot of maat een apart verzoek in.

Langer uitstel nodig?

Binnen de versoepelde regeling wordt het voor ondernemers met een kleinere belastingschuld makkelijker om langer dan 3 maanden uitstel te krijgen. Als u een belastingschuld lager dan 20.000 euro heeft, kan de uitstelperiode verlengd worden. U moet dan wel aantonen dat uw omzetcijfers, bestellingen en/of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Heeft u meer dan 20.000 euro belastingschuld? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogeheten derde-deskundige, zoals een accountant, belastingadviseur, externe financier of brancheorganisatie. Deze deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn gaat tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief gaat op 1 juni 2020 in, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli.

Verlagen van voorlopige aanslagen

Verwacht je door de Corona uitbraak een lagere winst? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt kun je die verlagen. Je betaalt zo direct minder belasting.

Regelingen voor ondernemers met personeel

Loonheffingsregelingen

Werkgevers mogen bij het uitkeren van de vaste reiskostenvergoeding blijven uitgaan van het reispatroon voor de coronacrisis waar de vergoeding op gebaseerd was. U hoeft de vergoeding dus niet aan te passen nu uw personeel thuiswerkt.
Als u niet kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als u de identiteit van uw werknemer niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Zodra u hier wel toe in staat bent, zult u uw verplichtingen alsnog moeten nakomen.
Als u grensarbeiders uit Duitsland in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken kunt u de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2020 mag u 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Deze verruiming van de vrije ruimte kunt u gebruiken om uw werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, etc. Ook kunt u dit deel inzetten om werknemers klaar te stomen voor de 1,5 metersamenleving. Normaal gesproken is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon. Boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Met name bouwbedrijven en uitzenders gebruiken dit soort rekeningen.
Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd

U krijgt langer de tijd om uw vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode met 3 maanden, tot 1 juli. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar van kracht werd, moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet.

Hoe zat dat ook alweer? Voor vaste contracten betaal je meestal de lage WW-premie. Het contract moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Ook mag het vaste contract geen oproepcontract zijn. Als een contract niet aan die voorwaarden voldoet, geldt de hogere WW-premie.

De Belastingdienst doet nog een tijdelijke aanpassing om supermarkten en andere bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet je met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat je personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Die regel geldt nu niet.

Regelingen voor ondernemingen in een bv

Verlaging gebruikelijk loon

Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kunt u het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Deze verlaging zorgt voor minder belastingdruk omdat het loonheffingsdeel van dat gebruikelijk loon mee daalt. De Belastingdienst maakt de precieze voorwaarden later bekend. Duidelijk is wel dat de beperking van het gebruikelijk loon niet hoger mag zijn dan de daling van de omzet. Om de omzetdaling te bepalen kijkt de Belastingdienst naar de omzet van dezelfde periode vorig jaar.

Coronareserve voor vennootschapsbelasting

Het verlies over dit jaar mag u in uw aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar (carry back). Dat kan nu sneller dan normaal, wat ertoe kan leiden dat u over 2019 een belastingverlaging of zelfs om een teruggaaf krijgt. Normaal gesproken mag er pas verrekend worden nadat je aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u in de regel al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Dat zou voor veel ondernemers in nood te lang duren.

Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Met het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) ontmoedigd. Het voorstel wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Als dga heeft u zo tot eind 2023 om u voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) af te lossen.

Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

Urencriterium versoepeld

Komt u door de coronacrisis tussen begin maart en eind mei niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium toch gehaald heeft, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kunt u toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat u door de coronacrisis geen recht meer hebt op aftrek.

De maatregel wordt ook toepasbaar voor seizoensafhankelijke branches als de horeca en festivalbranche. Ondernemers in die branche mogen uitgaan van het aantal gewerkte uren in de piekperiodes van andere jaren.

Ook het urencriterium bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van 16 uur per week of 800 uur per jaar is versoepeld. De Belastingdienst gaat er vanuit dat ondernemers in deze categorie 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

Regelingen voor u privé

Hypotheek

Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kunt u niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. U loopt dan het risico dat de aftrek van rente in gevaar komt. Er is nu goedkeuring om een betaalpauze in te lassen. Meldt u voor 30 juni bij uw hypotheekverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk op 1 juli 2020 ingaan en mag maximaal 6 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaalt u later, in overleg met de hypotheekgever. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Overige belastingmaatregelen

Btw-regelingen

De Belastingdienst noemt het ongewenst dat uitlenen van personeel in de zorg leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom hoeft u tussen 16 maart en 16 juni geen btw te betalen over het uitlenen van zorgpersoneel.
Als u gratis medische hulpmiddelen beschikbaar stelt aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen hoeft u daarover ook geen btw te betalen.
Op online sportlessen is het lage btw-tarief van 9% van toepassing zolang sportscholen e.d. gesloten zijn.
Aan deze maatregelen zijn voorwaarden verbonden.

Uitstel voor grootverbruikers energie

Voor de energiebelasting is een aparte regeling bedacht: energieleveranciers brengen voor april, mei en juni geen energiebelasting, opslag duurzame energie of de btw hierover in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur krijgen over het werkelijke verbruik. Doel is te zorgen dat het uitstel voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt.

KVK Corona Regelingencheck

Wilt u weten welke regelingen specifiek voor uw situatie van toepassing zijn? Doe de KVK Corona Regelingencheck (www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=ondernemer).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verschillende regelingen met betrekking tot belastingen? Dan kunt u terecht bij Ondernemersplein (www.ondernemersplein.kvk.nl/uitstel-betaling-en-aflossing/) en bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen).

Bron: KVK