Belastingmaatregelen in coronatijd

0
528

GOOI – De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Diverse regelingen zijn verlengd tot 1 juli 2021. Ze verlichten zo jouw financiële lasten tijdens de coronaperiode.

Betalingsuitstel

Voor wie is deze regeling?
Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking.

Wat houdt de regeling in?
Het uitstel van belastingbetaling is nogmaals verlengd.

Heb je nog niet eerder uitstel aangevraagd? Tot 1 juli 2021 kun je uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijg je uitstel van betaling tot 1 juli 2021. Je hoeft je betalingsverplichtingen die ontstaan na de aanvraag niet te voldoen.

Heb je dit jaar al een verlenging gekregen? Dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. Heb je eerder een aanvraag voor 3 maanden uitstel gedaan? Dan kun je om verlenging van het uitstel tot 1 juli 2021 vragen. Het is belangrijk om dit te doen als je niet kunt betalen. Je loopt anders het risico om geen betalingsregeling te kunnen treffen. Voor de opgebouwde schuld krijg je vanaf 1 oktober 2021 een betalingsregeling van 36 maanden aangeboden.Is een betalingsregeling niet voldoende? Vanaf naar verwachting het 2e kwartaal 2021 gaat de Belastingdienst samen met schuldeisers en schuldhulpverleners soepeler kijken naar het mogelijk kwijtschelden van belastingschulden. Dit als onderdeel van het Time-out arrangement (TOA).

Het betalingsuitstel geldt voor aanslagen:
– Inkomstenbelasting
– Zorgverzekeringswet
– Vennootschapsbelasting
– Loonheffingen
– Omzetbelasting (btw)
– Kansspelbelasting
– Accijns
– Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
– Assurantiebelasting
– Verhuurderheffing
– Diverse milieubelastingen, waaronder energiebelasting en opslag duurzame energie
– Belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm)

Voor de energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en bpm gelden aanvullende bepalingen.

Heb je een vof of maatschap? Je aanvraag voor de onderneming geldt niet voor de aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet voor de vennoten of maten. Dien voor iedere vennoot of maat een apart verzoek in.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn gaat in de periode vanaf 23 maart 2020 tot 1 januari 2022 tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Het tarief van de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 terug naar 4%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt.

Verlagen van voorlopige aanslagen

Verwacht je door de coronauitbraak een lagere winst? Als je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt kun je die verlagen. Je betaalt zo direct minder belasting.

Regelingen voor ondernemers met personeel

Loonheffingsregelingen
– Thuiswerken door de coronacrisis had in 2020 geen invloed op vaste kostenvergoedingen voor werknemers. Vanaf 1 januari 2021 is voor thuiswerkers de vrijstelling voor de vaste lunchvergoeding vervallen (tenzij overeengekomen in een zogenaamd cafetariasysteem). Het onbelast kunnen vergoeden van de bestaande vaste reiskostenvergoeding is verlengd tot 1 april 2021.
– Als je niet kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je de identiteit van je werknemer niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Zodra je hier wel toe in staat bent, moet je jouw verplichtingen alsnog nakomen.
– Als je grensarbeiders uit Duitsland in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken kun je de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling

In het fiscale jaar 2021 mag je 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Dat was ook in 2020 al zo geregeld. De verruiming van de vrije ruimte kun je gebruiken om je werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, et cetera. Ook kun je onder voorwaarden thuiswerkgerelateerde kosten onbelast vergoeden. Normaal gesproken is de vrije ruimte 1,7% van je fiscale loon. Boven de 400.000 euro is het percentage van 1,18%. Dit was 1,2% in 2020.

Deblokkeren g-rekening

Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Er moet dan wel voor de loonheffing of de btw uitstel van betaling zijn aangevraagd.
Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

De Belastingdienst doet nog een tijdelijke aanpassing om bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet je met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat je personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Deze herzieningsregel geldt voor heel 2020 en 2021 niet.

Regelingen voor ondernemingen in een bv

Verlaging gebruikelijk loon
Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kan je ook voor 2021 zonder toestemming vooraf het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Hiervoor gelden voorwaarden. Zo mag de verlaging maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van je bedrijf. Voor 2021 wordt de omzet over het hele jaar vergeleken met de omzet over heel 2019. Het omzetverlies moet minimaal 30% zijn. De rekeing-courantschuld of het dividend mogen ook niet toenemen door het lagere loon.

Coronareserve voor vennootschapsbelasting
Het verlies over dit jaar mag je in je aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar (carry back). Dat kan nu sneller dan normaal, wat ertoe kan leiden dat je over 2019 een belastingverlaging of zelfs om een teruggaaf krijgt. Normaal gesproken mag er pas verrekend worden nadat je aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet je in de regel al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Dat zou voor veel ondernemers in nood te lang duren.

Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Met het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) ontmoedigd. De beoogde ingangsdatum van de wet wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Als dga heb je zo tot eind 2023 om je voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen.

Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

Urencriterium weer versoepeld
Voldoe je door de coronacrisis niet aan het urencriterium van zo’n 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Het urencriterium wordt tot 1 juli 2021 weer versoepeld. Je mag er dan tijdelijk vanuit gaan dat je het urencriterium toch gehaald hebt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Tussen begin maart 2020 en eind september 2020 was dat ook al zo. Op deze manier kun je toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (onder andere zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve).

De maatregel is ook toepasbaar voor seizoensafhankelijke branches als de horeca en festivalbranche. Deze groep ondernemers mag over het 1e half jaar van 2021 uitgaan van het aantal gewerkte uren in de periode van 1 januari 2019 tot 1 juli 2019.

Ook het urencriterium bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van 16 uur per week of 800 uur per jaar is versoepeld. De Belastingdienst gaat er in het 1e halfjaar van 2021 vanuit dat ondernemers in deze categorie 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

Regelingen voor jou privé

Betaalpauze hypotheek
Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kun je niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. Je loopt dan het risico dat de aftrek van betaalde hypotheekrente in gevaar komt. De goedkeuring om een betaalpauze in te lassen is verlengd. Neem hiervoor contact op met je geldverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk 1 juli 2021 ingaan en mag maximaal 12 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaal je later, in overleg met de geldverstrekker. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Overige belastingmaatregelen

Btw-regelingen
– De Belastingdienst noemt het ongewenst dat uitlenen van personeel in de zorg leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom is de btw-vrijstelling op het uitlenen van zorgpersoneel verlengd tot 1 juli 2021.
– Als je gratis medische hulpgoederen of -apparatuur beschikbaar stelt aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen was de schenking tot 1 januari 2021 vrijgesteld van btw. Dit heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting.
– Tot in ieder geval 1 juli 2021 is het btw-tarief op de verkoop van mondkapjes 0%. Dit geldt voor alle typen mondkapjes.
– Op de levering van COVID-19 vaccins en testkits en het vaccineren en testen met deze hulpmiddelen is tot 1 juli 2021 een btw-tarief van 0% van toepassing (tenzij een vrijstelling van toepassing is).
Aan al deze maatregelen zijn voorwaarden verbonden.

Sportscholen die tijdens de verplichte sluiting sportlessen aan hun leden aanbieden, mogen daarvoor het verlaagde btw-tarief van 9% in rekening brengen. Deze regeling geldt vanaf 15 december 2020 totdat de verplichte sluiting wordt opgeheven.

Dien op tijd je aangifte btw in, ook als er niets is af te dragen of terug te vorderen (nihilaangifte). Zo voorkom je een boete. Heb je minimaal één jaar geen btw afgedragen of in aftrek gebracht? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat je onderneming is gestopt en stuurt je een brief. Ben je niet gestopt? Reageer dan op tijd naar de Belastingdienst.

Vrijstelling ontvangen subsidiebedragen

Ontvang je een subsidie op grond van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Dan is dit bedrag vrijgesteld van inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze vrijstelling geldt ook voor de Eenmalige opslag Horeca Voorraad- en Aanpassingen (HVA).

Uitstel voor grootverbruikers energie

Voor de energiebelasting is een aparte regeling bedacht: energieleveranciers brengen voor de maanden april tot en met september geen energiebelasting, opslag duurzame energie of btw hierover in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur krijgen over het werkelijke verbruik. Doel is te zorgen dat het uitstel voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. Uiterlijk in december 2020 worden deze bedragen alsnog in rekening gebracht.

KVK Corona Regelingencheck

Wil je weten welke regelingen specifiek voor jouw situatie van toepassing zijn? Doe de KVK Corona Regelingencheck (www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer).

Bron: KVK