Belastingmaatregelen in coronatijd

0
477

GOOI – De Belastingdienst heeft een aantal regelingen aangepast of nieuwe regelingen in het leven geroepen. Deze tijdelijke maatregelen zijn met name gericht op uitstel van betaling en versoepeling van voorwaarden. Ze verlichten zo uw financiële lasten tijdens de coronaperiode.

Betalingsuitstel
Voor wie is deze regeling?
Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen en in Nederland belasting betalen. Ook eenmanszaken en zzp’ers komen in aanmerking.

Wat houdt de regeling in?

Bij de Belastingdienst kunt u via een online formulier bijzonder uitstel van belastingbetaling aanvragen. Zodra het verzoek is ontvangen, stopt de Belastingdienst met invorderen en krijgt u automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Na deze uitstelperiode krijgt u een betalingsregeling aangeboden. Deze versoepeling geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. U kunt betalingsuitstel vragen voor aanslagen:
– Inkomstenbelasting
– Zorgverzekeringswet
– Vennootschapsbelasting
– Loonheffingen
– Omzetbelasting (btw)
– Kansspelbelasting
– Accijns
– Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
– Assurantiebelasting
– Verhuurderheffing
– Diverse milieubelastingen, waaronder energiebelasting en opslag duurzame energie
– Belasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
Voor de energiebelasting, ODE (Opslag Duurzame Energie) en bpm gelden aanvullende bepalingen.

Wat zijn de voorwaarden?
U kunt uitstel aanvragen nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag van de Belastingdienst hebt ontvangen. Doe dus op tijd aangifte. Het uitstel geldt voor de belastingschuld op moment van aanvraag, maar ook voor de schulden die er in de 3 uitstelmaanden bij komen. Het uitstel geldt niet voor sociale premies.

Hoe doe ik een aanvraag?
Uitstel aanvragen is binnen de versoepelde regeling eenvoudiger. Nadat u een (naheffings-)aanslag heeft ontvangen vraagt u via 1 online formulier in een keer uitstel aan voor het betalen van aanslagen voor de inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw). Voor de overige belastingen geeft u per belasting apart aan dat u uitstel van betaling wilt.

Voor de aanvraag heeft u uw DigiD nodig. Is uw onderneming een rechtspersoon? Dan moet een werknemer, of een fiscaal dienstverlener, inloggen met zijn eigen DigiD. Dit wordt verder niet gebruikt. In het formulier geeft u de gegevens van het bedrijf op.

Heeft u een vof of maatschap? Uw aanvraag voor de onderneming geldt niet voor de aanslagen inkomstenbelasting en zorgverzekeringswet voor de vennoten of maten. Dien voor iedere vennoot of maat een apart verzoek in.

Langer uitstel nodig?
Langer uitstel van belasting aanvragen door ondernemers kan op 2 manieren.

– Heeft u een belastingschuld lager dan 20.000 euro? Dan toont u dit aan met uw omzetcijfers, waarmee u laat zien dat bestellingen en/of reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden.
– Heeft u een belasting hoger dan 20.000 euro? Dan heeft de Belastingdienst een verklaring nodig van een zogeheten derde-deskundige, zoals een accountant, belastingadviseur, externe financier of brancheorganisatie. Deze deskundige moet verklaren dat het aannemelijk is dat de financiële problemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan.
Bedrijven die langer dan 3 maanden belastinguitstel krijgen mogen geen bonussen of dividenden uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Periode tot 1 oktober en brief fiscale positie
Hoewel het bijzonder uitstel van betaling nog doorloopt tot 1 oktober, hervat de Belastingdienst vanaf juli een aantal taken. De Belastingdienst geeft met een brief duidelijkheid aan ondernemers over hun fiscale positie zodat belastingschulden niet onnodig oplopen. De Belastingdienst houdt hierbij rekening met de effecten van de coronacrisis bij 3 situaties; bijzonder uitstel zonder verlenging, bijzonder uitstel met verlenging of direct belasting periodiek betalen.
Bekijk de voorbeeldbrief:
Brief aankondiging einde bijzonder uitstel eerste 3 maanden (pdf)

Heeft u in juli al een brief ontvangen over het bijzonder uitstel van betaling, dan ontvangt u een nieuwe brief waarin de Belastingdienst meer duidelijkheid geeft.
Herhaalbrief aankondiging einde bijzonder uitstel eerste 3 maanden (pdf)

Na de zomer ontvangt u van de Belastingdienst een brief met een betalingsvoorstel voor de openstaande belastingschuld.

Routekaart
Ondernemers die geen lopend uitstel van betaling hebben, kunnen in juli weer betalingsherinneringen en aanmaningen krijgen. Aankondigingen voor dwangbevelen worden weer verstuurd vanaf augustus, over schulden van vóór de coronacrisis. In september worden weer dwangbevelen verstuurd en dwanginvorderingen over eerdere jaren hervat. Schulden die in coronatijd zijn opgebouwd komen later aan de orde. De Belastingdienst bouwt het bijzonder uitstel van betaling vanaf oktober af. De ‘Routekaart hervatten uitvoering Ondernemers’ is hier te vinden.

Tijdelijk bijna geen invorderingsrente
De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn gaat in de periode vanaf 23 maart 2020 tot 1 oktober 2020 tijdelijk van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%, voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Die tijdelijke verlaging van het rentetarief geldt per 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor die belasting geldt de verlaging vanaf 1 juli.

Verlagen van voorlopige aanslagen
Verwacht u door de coronauitbraak een lagere winst? Als u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting betaalt kunt u die verlagen. U betaalt zo direct minder belasting.

Tussenstand
Het ministerie van Financiën meldt dat tot en met 18 juni ruim 185.000 ondernemers uitstel van betaling van belastingen kregen voor een bedrag van ruim 10 miljard euro. Bijna een derde van alle bedrijven met 10 tot 250 werkzame personen kreeg uitstel. Vooral horecabedrijven maakten gebruik van de regeling. Zzp’ers vroegen minder vaak uitstel aan: nog geen 5% van alle zzp’ers deed een uitstelverzoek.

Regelingen voor ondernemers met personeel

Loonheffingsregelingen
Thuiswerken door de coronacrisis heeft geen invloed op vaste kostenvergoedingen voor werknemers. Werkgevers mogen voor reiskostenvergoeding of lunchvergoeding blijven uitgaan van de situatie waarop de vergoeding gebaseerd was.
Als u niet kunt voldoen aan de administratieve verplichtingen t.a.v. loonheffingen, zal de Belastingdienst daar geen consequenties aan verbinden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als u de identiteit van uw werknemer niet kunt vaststellen aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Zodra u hier wel toe in staat bent, zult u uw verplichtingen alsnog moeten nakomen.
Als u grensarbeiders uit Duitsland in dienst hebt die door de maatregelen thuiswerken kunt u de Nederlandse loonheffingen blijven inhouden op het salaris.

Tijdelijke verruiming werkkostenregeling
In het fiscale jaar 2020 mag u 3% van de fiscale loonsom tot 400.000 euro besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Deze verruiming van de vrije ruimte kunt u gebruiken om uw werknemers tijdens de coronacrisis een hart onder de riem te steken met een bloemetje, een cadeaubon, etc. Ook kunt u dit deel inzetten om werknemers klaar te stomen voor de 1,5 metersamenleving. Normaal gesproken is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon. Boven de 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.

Deblokkeren g-rekening
Bedrijven met een g-rekening, zoals bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren en gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek indienen om het tegoed op die rekeningen te deblokkeren. Er moet dan wel voor de loonheffing of de btw uitstel van betaling zijn aangevraagd.
Normaal kan bij deblokkering alleen het overschot op de g-rekening worden vrijgegeven. Nu worden tijdelijk ook bedragen vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze hiermee dezelfde uitstelvoorwaarden als ondernemers zonder g-rekening.

Coulanceperiode vastleggen arbeidscontracten verlengd
U krijgt langer de tijd om uw vaste arbeidscontracten schriftelijk vast te leggen. De Belastingdienst verlengt de coulanceperiode tot 1 juli. Volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans, die begin dit jaar van kracht werd, moeten werkgevers controleren of een arbeidscontract aan de administratieve eisen voor de lage WW-premie voldoet.

Hoe zat dat ook alweer? Voor vaste contracten betaalt u meestal de lage WW-premie. Het contract moet dan wel schriftelijk zijn vastgelegd en door werkgever en werknemer zijn ondertekend. Ook mag het vaste contract geen oproepcontract zijn. Als een contract niet aan die voorwaarden voldoet, geldt de hogere WW-premie.

De Belastingdienst doet nog een tijdelijke aanpassing om supermarkten en andere bedrijven die het in deze situatie juist extra druk hebben niet te benadelen. Normaal gesproken moet u met terugwerkende kracht het hoge tarief betalen als achteraf blijkt dat uw personeel meer dan 30% boven contracturen heeft gewerkt. Die regel geldt voor heel 2020 niet.

Regelingen voor ondernemingen in een bv

Verlaging gebruikelijk loon
Als ondernemer met een aanmerkelijk belang in een bv die door de coronacrisis omzetverlies lijdt, kunt u zonder toestemming vooraf het te betalen gebruikelijk loon verlagen. Deze verlaging zorgt voor minder belastingdruk omdat het loonheffingsdeel van dat gebruikelijk loon mee daalt. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Zo mag de verlaging maximaal gelijk zijn aan de daling van de omzet van uw bedrijf. De rekening-courantschuld of het dividend mogen ook niet toenemen door het lagere loon.

Coronareserve voor vennootschapsbelasting
Het verlies over dit jaar mag u in uw aangifte vennootschapsbelasting verrekenen met de winst van vorig jaar (carry back). Dat kan nu sneller dan normaal, wat ertoe kan leiden dat u over 2019 een belastingverlaging of zelfs een teruggaaf krijgt. Normaal gesproken mag er pas verrekend worden nadat u aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet u in de regel al een definitieve aanslag over 2019 hebben gekregen. Dat zou voor veel ondernemers in nood te lang duren.

Uitstel wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
Met het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ wordt belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) ontmoedigd. De beoogde ingangsdatum van de wet wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Als dga heeft u zo tot eind 2023 om u voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan 500.000 euro (exclusief eigenwoningschuld) eventueel af te lossen.

Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

Urencriterium versoepeld
Komt u door de coronacrisis tussen begin maart en eind september niet aan het urencriterium van 24 uur per week (1225 uur per jaar)? Dan mag u er tijdelijk vanuit gaan dat u het urencriterium toch gehaald heeft, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Op die manier kunt u toch gebruik maken van de ondernemersfaciliteiten (o.a. zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve). Door het urencriterium te versoepelen kan worden voorkomen dat u door de coronacrisis geen recht meer heeft op aftrek.

De maatregel wordt ook toepasbaar voor seizoensafhankelijke branches als de horeca en festivalbranche. Ondernemers in die branche mogen uitgaan van het aantal gewerkte uren in de piekperiodes van andere jaren.

Ook het urencriterium bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid van 16 uur per week of 800 uur per jaar is versoepeld. De Belastingdienst gaat er vanuit dat ondernemers in deze categorie 16 uur per week aan hun onderneming hebben besteed.

Regelingen voor u privé

Hypotheek
Bij een hypotheek die is afgesloten na 2013 kunt u niet zomaar de betaling van rente en aflossing pauzeren. U loopt dan het risico dat de aftrek van rente in gevaar komt. Er is nu goedkeuring om een betaalpauze in te lassen. Meldt u voor 1 oktober bij uw hypotheekverstrekker. De betaalpauze moet uiterlijk op 1 oktober 2020 ingaan en mag maximaal 6 maanden duren. De niet-betaalde termijnen betaalt u later, in overleg met de hypotheekgever. Dat kan leiden tot een nieuwe aflossingsschema binnen de oorspronkelijke looptijd of tot een aparte (hypothecaire) lening.

Overige belastingmaatregelen

Btw-regelingen
– De Belastingdienst noemt het ongewenst dat uitlenen van personeel in de zorg leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom is het uitlenen van zorgpersoneel tot 1 oktober vrijgesteld van btw.
– Als u gratis medische hulpgoederen of -apparatuur beschikbaar stelt aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen is de schenking tot 1 oktober 2020 vrijgesteld van btw.
– Op online sportlessen was tot 1 juli het lage btw-tarief van 9% van toepassing omdat sportscholen en dergelijke verplicht gesloten waren.
– Vanaf 25 mei tot in ieder geval 1 oktober is het btw-tarief op mondkapjes 0%. Dit geldt voor alle typen mondkapjes en voor alle verkopen, dus ook voor de commerciële verkoop. Mondkapjes vallen nu nog onder het normale btw-tarief van 21%.
Aan al deze maatregelen zijn voorwaarden verbonden.

De Nederlandse btw-tarieven worden niet tijdelijk verlaagd, anders dan in een aantal Europese landen.

Uitstel voor grootverbruikers energie
Voor de energiebelasting is een aparte regeling bedacht: energieleveranciers brengen voor de maanden april tot en met september geen energiebelasting, opslag duurzame energie of btw hierover in rekening bij bedrijven die maandelijks een factuur krijgen over het werkelijke verbruik. Doel is te zorgen dat het uitstel voordeel oplevert voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. Uiterlijk in december 2020 worden deze bedragen alsnog in rekening gebracht.

KVK Corona Regelingencheck
Wilt u weten welke regelingen specifiek voor uw situatie van toepassing zijn? Doe de KVK Corona Regelingencheck. www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer
Meer informatie
Wil je meer informatie over de verschillende regelingen met betrekking tot belastingen? Dan kunt u terecht bij Ondernemersplein (www.ondernemersplein.nl) en bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl).