Veel gestelde ondernemersvragen over corona

0
430

GOOI – De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid maatregelenpakket aangekondigd. Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelingen. Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden over corona.

Krediet

Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen?

Om MKB-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling wordt de BMKB-C genoemd en is per 16 maart 2020 van kracht. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank, bijvoorbeeld om rekeningen te kunnen betalen en betalingsachterstanden weg te werken.

De overheid wil voorkomen dat mkb-bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen dan je op basis van je onderpand zou krijgen. Aanvragen voor BMKB-C kunnen tot 1 april 2021 worden ingediend bij geaccrediteerde financiers. Zie ook vraag 2.

2. Ik wil gebruik maken van de BMKB-C-regeling. Welke voorwaarden zijn er en hoe kom ik in aanmerking?

Het aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar via je financier. Meestal is dat de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de website van RVO. In de nieuwe regeling kunnen banken de verzoeken zelf behandelen, wat het proces versnelt.

De voorwaarden zijn als volgt:

– De overheid staat borg voor 75% van het geleende bedrag. Oftewel: 75% van een overbruggingskrediet kan met BMKB-C worden gefinancierd.
– De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
– Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
– Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
– De maximale looptijd van het BMKB-krediet is 8 kwartalen.
– De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn: 1) Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode. 2) Ineens, aan het einde van de looptijd.
– De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB-C niet aan de orde.
Voor meer informatie bel je met het KVK Adviesteam 0800 21 17.

Personeel

3. Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel?

Met de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen.

4. Ik had net een WTV-aanvraag gedaan, maar die regeling stopt. Wat moet ik nu doen?

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je na de einddatum wil verlengen, stap je op dat moment over naar de nieuwe regeling. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.
Meer informatie over de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) vind je op Ondernemersplein en in het overzicht van de regelingen.

Zzp’ers en corona

5. Ik ben zzp’er en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd die (ook) zzp’ers kunnen helpen. Er komt tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt voor zzp’ers en mkb’ers. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Je leest meer over deze tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp’ers in het overzicht van de regelingen.

Een andere mogelijkheid is om microkrediet aan te vragen onder versoepelde voorwaarden. Bij microkredietverstrekker Qredits krijg je tijdelijk rentekorting. Voor bedrijven die direct en hard getroffen zijn door de maatregelen van het kabinet komt op korte termijn een tegemoetkoming. Ook kun je uitstel krijgen van de Belastingdienst.

6. Wanneer kom ik in aanmerking voor die tegemoetkoming van 4.000 euro?

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de genomen overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan bepaalde horeca en bedrijven in de evenementenbranche. Eis is wel dat de ondernemer een fysieke inrichting buitenshuis heeft. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt, maar het streven is om dat snel duidelijk te hebben. Snelheid is daarbij van het grootste belang. Daarom is gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

7. Ik ben zzp’er en loop nu klussen mis omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Overige vragen

8. Wat voor maatregelen neemt ‘Europa’ om de ondernemers te helpen?

De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd. Dat geld is bedoeld om de zorg, het MKB en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

9. Komen er nog meer maatregelen aan om ondernemers te helpen?

Mogelijk. Het rijk is bijvoorbeeld met de cultuursector in gesprek, omdat daar de gevolgen van het coronavirus groot zijn. Er wordt besproken welke algemene maatregelen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is voor ZZP’ers en instellingen, gesubsidieerd en commercieel.

Wat zijn de regels voor horecaondernemers?

Tot en met maandag 6 april moeten eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn. Hotels hoeven niet dicht, bars en restaurants in hotels wel. Roomservice is dan wel weer toegestaan. Bedrijfsrestaurants vallen niet onder horeca en mogen dus ook openblijven.

Het is wel toegestaan klanten te laten afhalen. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dicht op elkaar staan, eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Ook mag je eten bezorgen. Meer informatie over de sluiting van de horeca vind je op de site van de Rijksoverheid.

10. Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven zodat ondernemers die niet zelf hoeven te bedenken?

Ja. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben samen een handreiking opgesteld met daarin aandachtspunten voor een bedrijfscontinuïteitsplan.

11. Ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Wanneer is er sprake van overmacht?

Overeenkomsten moeten worden nagekomen, dat is de kern van ons rechtssysteem. Een beroep op overmacht wordt niet snel aangenomen. De kans op een positief beroep op overmacht is heel klein.

Of er sprake is van overmacht hangt af van het contract dat je hebt opgesteld. Bij commerciële contracten is vaak een zogeheten force majeure-clausule opgenomen. Daarin is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht, en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. Je kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo’n contract opnemen.
Bij een geschil bepaalt de rechter.

Heb je geen force majeure-clausule opgenomen? Dan kijk je naar de mogelijkheden in het toepasselijk recht. Dit kan Nederlands recht zijn, of het recht van het land waar je klant is gevestigd. Het niet kunnen leveren wordt in de wet omschreven als ‘een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Dit is beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Kom je je overeenkomst niet na? Dan kun je uiteindelijk schadeplichtig zijn.

12. Stelt de ARBO-dienst eisen aan mij als werkgever, als mijn medewerkers thuis moeten werken?

Bij thuiswerken geldt de Arbeidsomstandighedenwet, maar de arboregels zijn soepeler dan voor de werkplek binnen jouw bedrijf. Het is in normale omstandigheden verstandig om jouw thuiswerkers en telewerkers te informeren over de regels. Denk aan afspraken maken over pauzes en onderhoud van computers, apparatuur of machines. Je moet ze ook informeren over de risico’s die ze lopen, zoals de kans op rsi of werkstress. Ook is het raadzaam te controleren of de werkplek aan de arbo-eisen voldoet. Dat kan door de werknemer een checklist te laten invullen. Voldoet de werkplek niet? Dan moet je helpen de werkplek aan te passen.

13. Welke maatregelen neemt de overheid om het virus te bestrijden en ondernemers bij te staan?

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken. Bekijk hier wat je mogelijkheden zijn.

14. Kan ik mij als ondernemer verzekeren tegen de schade die ik loop door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden?

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.

Personeel

Als je personeel ziek thuis zit ben je verplicht loon door te laten betalen. Als je een verzuimverzekering hebt afgesloten, dekt deze de loondoorbetalingsverplichting. Is je werknemer door ziekte niet in staat te werken? Dan keert de verzuimverzekering uit, ongeacht om welke ziekte het gaat. Maar let op: als je werknemer om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten, dan keert de verzekeraar niet uit.

Persoonlijk

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wil raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

15. Kan ik mijn bedrijf in de toekomst verzekeren tegen uitbraken als het corona-virus?

Naar verwachting zullen de verzekeraars de uitbraak van een pandemie, zoals nu het coronavirus, in de voorwaarden van de verzekering uit (gaan) sluiten.

16. Veel evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Voor reizen moet je contact opnemen met je reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kunt je contact opnemen met je verzekeraar.

Alle evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 mensen zijn afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Hoe organisaties en bedrijven invulling geven aan dat besluit, kun je hen vragen. Neem contact op met de betreffende organisatie. Ook je gemeente of veiligheidsregio geeft hier mogelijk informatie over.

17. Wat zijn de regels voor begrafenissen?

Uitvaartplechtigheden en condoleancebezoeken gaan door, maar het gezelschap mag uit niet meer dan 30 personen bestaan, meldt branchevereniging BGNU. Thee en koffie worden niet geschonken en er is er geen nazit. Er vindt zo weinig mogelijk fysiek contact plaats.

18. Mogen kappers, nagelsalons e.d. openblijven?

Ja, zij hoeven hun deuren niet te sluiten. Wel adviseert de overheid waar mogelijk 1,5 meter of twee armlengtes afstand te houden. Branchevereniging ANKO voegt daaraan toe dat de keuze aan de ondernemer zelf is, aangezien 1,5 afstand bewaren onmogelijk is met deze beroepen. De organisatie heeft een lijst met voorzorgsmaatregelen samengesteld.

Meer informatie:

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site (www.rivm.nl). Op de site van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.

Bron: KVK